Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden omvatten de betaling- en behandelvoorwaarden van Leeg je rugzak te Didam.

Betaling- en behandelvoorwaarden
Leeg je rugzak, Karin Kempel, hierna te benoemen als de praktijk.
Bodenclauwstraat 6
6942 VH Didam
Contact: 06-17909495

 1. Voorwaarden
  Deze betaling- en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten gesloten tussen de praktijk en haar cliënten.
 2. Behandelingskosten
  Behandeling alleen tegen overboeking. De kosten van behandeling van minderjarigen, worden in rekening gebracht aan de wettelijk vertegenwoordigers.
 3. Afspraken
  Afspraken kunnen telefonisch of per e-mail worden afgezegd.
  Indien de afzegging binnen 48 uur wordt gedaan, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Niet nagekomen afspraken worden eveneens in rekening gebracht.
  De door de praktijk afgezegde afspraken worden verzet naar een nieuw te bepalen datum en tijdstip. De cliënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie.
 4. Ten aanzien van de diensten
  Bij Emotional Freedom Techniques wordt huiswerk meegeven. Het thuis verder gaan op het behandelde thema versterkt het effect van de behandeling. Van cliënten wordt verwacht dat zij dit doen om zo hun zelfredzaamheid met deze techniek te bevorderen. Vragen kunnen per e-mail gesteld worden.
  De ondersteunende werking van edelstenen vervangt geen voorgeschreven medicijnen.
 5. Gefactureerde betalingen
  Indien mondeling is overeengekomen om de kosten van een sessie over te maken, dient dat binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren.
  Bestellingen van encaustic art worden na ontvangst van de bestelling eerst gefactureerd en na bijschrijving van de betaling verzonden.
 6. In gebreke blijven
  Bij niet-betaling door de cliënt binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur, is de cliënt van rechtswege in verzuim en brengen de praktijk de wettelijke rente over het verschuldigde factuurbedrag bij de cliënt in rekening over de periode dat de cliënt met volledige betaling in verzuim is c.q. blijft.
 7. Verzuimregeling
  Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, of van de cliënt te verlangen deze slechts te verrichten tegen pinbetaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand zich hiertegen verzet.
 8. Incassomaatregelen
  Voorts is de praktijk gerechtigd – wanneer de cliënt in verzuim verkeert – incassomaatregelen tegenover de cliënt te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen alsnog voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 50,00, exclusief omzetbelasting.

Leeg je rugzak:
KvK nummer: 71735682
Btw-ID: NL001863308B49
Bankrekening: NL07SNSB0706206010 t.n.v. Leeg je rugzak