Privacyverklaring

 

Persoonsgegevens die ik verwerk
Leeg je rugzak verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je jouw gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Gezondheidsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Van cliënten die bij mij in behandeling zijn of zijn geweest, verwerk ik de gegevens zoals deze zijn verstrekt via het intakeformulier en tijdens de afspraken. Behalve de AVG, is de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

Dossierplicht
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven.

Beroepsgeheim
Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) het gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding. Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raden we ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat we zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via karin@leegjerugzak.nl dan verwijder ik deze informatie.

Doelen waarvoor en grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken
Voor Karin Kempel als coach geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn
Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) ben ik verplicht een dossier bij te houden voor de volgende zaken:

 • Afhandelen van je betaling
 • Sturen van de nieuwsbrief
 • Contact met je op te kunnen nemen om mijn dienstverlening uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan: maken van afspraken voor een sessie of contact met je opnemen n.a.v. een verzoek via de website of op een andere manier. Het toezenden van bestelde encaustic art producten.
 • Je te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Identificatie wanneer je je gegevens wilt verwijderen of aanpassen
 • Vorderen van nakoming van een overeenkomst of het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst
 • Voeren van rechtszaken
 • Als we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor onze belastinggegevens. Coaching praktijk In-Wording neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kies je ervoor bepaalde persoonsgegevens niet met ons te delen, dan kan ik het gevraagde product of de gevraagde dienst niet leveren.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Leeg je rugzak gebruikt alleen functionele cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt. Deze cookies zijn standaard en hiervoor is geen toestemming nodig. Via Mail Chimp sturen we je tips en nieuws (als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven). Je kunt je altijd op enig moment hiervoor uitschrijven. Onderaan elke mail vind je een link waarmee je je eenvoudig afmeldt.

Gegevens aan derden
Leeg je rugzak verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en deelt deze uitsluitend als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven en organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Deze partijen mogen de gegevens niet voor hun eigen doeleinden verwerken. Leeg je rugzak blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Beveiliging
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via karin@leegjerugzak.nl.

Als je gegevens wilt inzien, laten aanpassen of verwijderen
Ik reageer zo snel mogelijk op je verzoek, altijd uiterlijk binnen een maand.
Om er zeker van te zijn dat zo’n verzoek ook echt door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar karin@leegjerugzak.nl.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leeg je rugzak en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander of een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Een nieuwe versie wordt altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 augustus 2019.

 

Disclaimer

 

Alle rechten voorbehouden Leeg je rugzak 2020 ©

Hoewel aan deze site uiterste zorg is besteed wat betreft tekst en vormgeving, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor onjuiste of onvolledige informatie.
Deze site geeft alleen informatie, geen advies. De coach die op deze site staat, is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve toepassing van de op deze site geschreven informatie.

De methoden waarmee wordt gewerkt staan bekend als zacht, maar effectief voor het verhelpen van emotionele blokkades. Het betekent niet dat alle klachten bij iedere cliënt verholpen kunnen worden of dat het in één sessie verholpen zal zijn. Gebruikelijk is dat thema’s meerdere keren de aandacht nodig hebben, afhankelijk van de gekozen dienst.

De cliënt dient van te voren te melden als hij/zij een aandoening heeft waarnaar gevraagd wordt op het intakeformulier. Het toepassen van de werkwijzen door de cliënt of door mij is volledig voor verantwoordelijkheid van de cliënt. Ik ben niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook ontstaan tijdens of na een sessie. De cliënt is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid.

De praktijk staat voor het leveren van complementaire zorg, dat wil zeggen aanvullende zorg en geen zorg die de reguliere geneeswijzen of therapeutische behandelingen vervangt.

Besluiten met betrekking tot het al dan niet inwinnen van medisch advies, het volgen van een behandeling en/of het innemen van medicijnen zijn en blijven altijd de volledige verantwoordelijkheid van de cliënt.